Regulamin

REGULAMIN CAMPINGU i IMPREZY MASOWEJ
obowiązujący w dniach 16-20.05.2018 r. podczas Campingu i Imprezy Masowej w trakcie trwania
FH-DCE SUPER RALLY® 2018

 

§1 DEFINICJE

 

 1. Organizator (Usługodawca) – Super Rally 2018 Sp. z o. o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-829), ul. Podskarbińska 51, NIP: 1132954458, REGON: 368620602, KRS: 0000701688.
 2. Uczestnik – oznacza osobę, która zakupiła bilet uprawniający do wstępu na teren Campingu i Imprezy Masowej.
 3. Bilet – oznacza opaskę umieszczaną na nadgarstku uprawniającą po jej zakupieniu do wstępu na Camping i Imprezę Masową, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy bilet zawiera indywidualny, niepowtarzalny numer.
 4. Camping – oznacza ogrodzony teren wydzielony przez Organizatora na terenie Leśnego Parku Wypoczynku i Kultury w Bydgoszczy.
 5. Impreza Masowa – oznacza teren wydzielony przez Organizatora na terenie Campingu znajdującego się na terenie Leśnego Parku Wypoczynku i Kultury w Bydgoszczy.

 

§2 REGULAMIN

 1. Camping oraz Impreza Masowa pod nazwą „FH-DCE Super Rally® 2018 w Myślęcinku” odbywa się w dniach od 16 maja 2018 roku, godzina 16.00 do 20 maja 2018 roku, godzina 12.00.
 2. Uczestnicy Campingu mają prawo wstępu na teren obiektu w tym na teren Imprezy Masowej w terminie od 16 maja 2018 r do 20 maja 2018 r:
  DATA OTWARCIE BRAM DLA PUBLICZNOŚCI ZAMKNIĘCIE BRAM DLA PUBLICZNOŚCI
  16 maja 2018 godz. 16.00 Nie dotyczy
  20 maja 2018 Nie dotyczy godz. 12.00
 3. Uczestnicy campingu i imprezy kulturalnej mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia trwania campingu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić teren FH-DCE Super Rally 2018.
 4. Wstęp na camping i imprezę kulturalną mają osoby posiadające ważny bilet (opaskę), lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 5. Posiadanie opaski należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na campingu i imprezę kulturalną, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością̨ zachowania zasad bezpieczeństwa i/lub zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:
  1. Zakupiony bilet wstępu w postaci opaski należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,
  2. Bilet (opaska) niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
  3. Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów (opasek),
  4. Bilet (opaska) uszkodzony bądź z nieczytelnym numerem jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,
  5. Posiadany przez uczestnika bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej i/lub dzieci,
  6. Zakupiony bilet (opaska) upoważnia do wielokrotnego wejścia na camping,
  7. Posiadacz biletu (opaski) jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w książeczce (informatorze) campingu oraz mapką, która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego sektora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na tym regulaminie oraz informatorze campingu i imprezy kulturalnej FH-DCE Super Rally 2018 lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:
  1. Odmówić wstępu na teren campingu posiadaczowi opaski w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren campingu i imprezy kulturalnej oraz użycia w jej trakcie aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video. Osoby, które będą starały się wnieść na teren campingu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, mogą nie zostać wpuszczone na teren campingu i/lub imprezy kulturalnej.
  3. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz opaski opuścił teren campingu i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik campingu zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem, normami społecznymi, przepisami prawa.
  4. Odwołania lub zrezygnowania z organizacji campingu i imprezy kulturalnej z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza opaski.
  5. Odmówić wstępu na teren campingu i imprezy kulturalnej posiadaczom opaski, u których stwierdzono posiadanie broni palnej, broni białej, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów basebolowych, metalowych rurek, pałek typu baton, noży, itp., materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, a w szczególności stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży osoby uczestniczącej w imprezie kulturalnej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby, u której w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza notatkę z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
  6. Odmówić wstępu na teren campingu i imprezy kulturalnej osobom, których identyfikacja nie jest możliwa lub utrudniona z uwagi na ich wygląd (zasłonięte twarze) lub zachowanie,
  7. Odmówić wstępu na teren campingu i imprezy kulturalnej osobom, które posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki, napisy na odzieży lub na ciele (w tym tatuaże) – zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej religijnej lub innej,
  8. Odmówić wstępu na teren campingu i imprezy kulturalnej osobom, które są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym: zakazu wstępu na imprezę masową; zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  9. Odmówić wstępu na teren campingu i imprezy kulturalnej osobom, które znajdują się w bazie danych prowadzonej przez policję na podstawie art. 37 pkt 2 cyt. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przekazanej do wykorzystania organizatorowi w ramach organizowanej imprezy masowej.
 8. Nie będą wpuszczane na FH-DCE Super Rally 2018 lub zostaną usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na campingu i imprezie kulturalnej, odmawiają wylegitymowania lub nie posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie ich tożsamości.
 9. Na teren campingu oraz imprezy kulturalnej mają zakaz wstępu i przebywania osoby w sposób widoczny, będące w stanie upojenia alkoholowego lub pod znacznym wpływem innych środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 10. Na teren campingu oraz imprezę kulturalną nie będą wpuszczane lub zostaną usunięte osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego, naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, nie stosują się do poleceń Organizatora i/lub podmiotów przez niego wskazanych w szczególności pracowników i służb ochrony.
 11. Na teren campingu i imprezy kulturalnej nie będą wpuszczane osoby z zasłoniętymi twarzami w sposób i stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację.
 12. Osoby obecne na campingu mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym terenie, a w szczególności przestrzegać regulaminu campingu i/lub imprezy kulturalnej.
 13. Na teren campingu i imprezy kulturalnej obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania: broni palnej, broni białej, pneumatycznej, gazowej i innej, materiałów wybuchowych, noży, pałek, kastetów (w tym przedmiotów używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) pałek typu „baton” oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania i kontrolowania odzieży i przenoszonego oraz przewożonego bagażu osób wchodzących na camping i imprezę kulturalną, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone na teren campingu.
 15. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie FH-DCE Super Rally 2018 jest zabronione.
 16. Organizator campingu zabrania wprowadzania lub wnoszenia i/lub wprowadzania, wwożenia na teren FH-DCE Super Rally 2018 psów jak również innych zwierząt.
 17. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie campingu oraz wzniecania ognia w tym rozpalania grilla, korzystania z własnych źródeł zasilania (np. agregatów prądotwórczych) i innych urządzeń mogących spowodować porażenie i/lub wzniecić pożar.
 18. Zabrania się wstępu na tereny lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia campingu i imprezy kulturalnej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora FH-DCE Super Rally 2018.
 19. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu, używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację, używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp., rzucania przedmiotami.
 20. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; zaśmiecania terenu campingu i nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
 21. Osoby znajdujące się na campingu i/lub imprezie kulturalnej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników campingu, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z terenu FH-DCE Super Rally 2018 r.
 22. Uczestnicy campingu oraz imprezy kulturalnej mają dostęp wyłącznie do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
 23. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, zabronione jest użytkowanie dróg i terenu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem i oznakowaniem.
 24. Każdy uczestnik FH-DCE Super Rally 2018 zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem campingu i imprezy kulturalnej, oraz graficznym planem obiektu na którym będą oznaczone drogi dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w campingu i imprezie kulturalnej, drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe dla pojazdów służb ratowniczych i policji, a w razie konieczności zastosować się do nich.
 25. Regulamin campingu i imprezy kulturalnej oraz graficzny plan obiektu będą rozmieszczone przy bramach wjazdowych i wejściowych na teren FH-DCE Super Rally 2018.
 26. Każdy uczestnik FH-DCE Super Rally 2018 zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, dymie, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie FH-DCE Super Rally 2018.
 28. Każdy uczestnik FH-DCE Super Rally 2018 zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora, osób przez niego wskazanych oraz służby porządkowej.
 29. Organizator FH-DCE Super Rally 2018, mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników campingu podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian warunków atmosferycznych, zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy kulturalnej lub jej odwołania.
 30. Organizator FH-DCE Super Rally 2018 zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania campingu bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników.
 31. Organizator FH-DCE Super Rally 2018 nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadaczy biletów wstępu (opasek) na camping, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbędzie się jedynie w części.
 32. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu FH-DCE Super Rally 2018, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy EKOTRADE sp. z o.o. stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora campingu, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania campingu.,
 33. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed terenem FH-DCE Super Rally 2018 jak i w czasie trwania campingu nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie lub są zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking zewnętrzny na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w punkcie informacyjnym znajdującym się przy bramie głównej).
 34. Posiadacze biletów (opasek) przyjmują i akceptują, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 35. Organizator FH-DCE Super Rally 2018 zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika campingu szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
 36. Wstęp osób małoletnich na teren FH-DCE Super Rally 2018 jest możliwy po okazaniu ważnej opaski oraz wyłącznie pod stałą opieką pełnoletnich opiekunów.
 37. Organizator utrwala przebieg FH-DCE Super Rally 2018 dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na co posiadacze biletów (opasek) wyrażają zgodę.
 38. Na terenie FH-DCE Super Rally 2018 jej uczestnicy mogą spożywać alkohol zakupiony tylko i wyłącznie w punktach gastronomicznych usytuowanych na terenie campingu.
 39. Na terenie FH-DCE Super Rally 2018 mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 40. Wejście przez uczestnika na teren FH-DCE Super Rally 2018 jest równoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu.